People

staff Email

@ fukuoka-u.ac.jp

Telephone (extension)
Takumi Koshiba Koshiba Takumi Professor koshiba 6242
Nagadome solid double Nagatome Shigemi Assistant professor tome 6246

Gene

staff Email

@ fukuoka-u.ac.jp

Telephone (extension)
Fukuda Hatatora Fukuda Masatora Associate Professor masatora 6227

Protein

staff Email

@ fukuoka-u.ac.jp

Telephone (extension)
Isao Kuraoka Kuraoka Isao Professor kuraoka 6222
Shioi Narumi Shioi Narumi Assistant professor anarumi 6211
Takechi Arato Assistant professor aratotakedachi 6234

 

 

Member

student
Kanako Nose D3
Yoshifumi Zaitsu M2
Ayaka Ogura M2
Shodai Ueda M2
Mayu Kawasaki M2
Kazuki Matsubara M1
Embankment land M1
Yohei Tomita M1
Hidaka Kodai B4
Tomoki Nagasawa B4
Takuto Sora B4
Masunari Nakayama B4
Ryosuke Yotsuko B4
Shoji Mizusaki B4
Riku Kurose B4
Shohei Nishi B4
Rina Tanaka B4
Chiho Shimada B4
Rie Sato B4
Takashi Ise B4
Yuki Kojima B4